“The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don’t play together, the club won’t be worth a dime.”

Babe Ruth

För att framgångsrikt driva en verksamhet behövs ett välfungerande samarbete.

Men ett välfungerande och högpresterande teamarbete skapas inte av sig självt, och det räcker inte med att anställa duktigt folk och sätta en tydlig gemensam målbild.

När till exempel ett fotbollslag vill satsa och komma upp till den högsta ligan förstår vi mycket väl att de inte bara kan träna de olika spelarnas individuella skicklighet utan även måste lägga stor vikt och fokus på samspelet och lagandan.
Men inom business verkar vi inte se det på samma sätt, och många organisationer har här stora svårigheter med att få effekt i sina satsningar och projekt.

I alla typer av verksamheter och på alla olika nivåer är samarbetet en viktig och kritisk del för att nå framgång och uthålligt fungera på en hög nivå.
Detta gäller såväl den högsta ledningsgruppen som den minsta avdelningen längst ut i organisationen. Det gäller likaväl den lilla enkla lokala verksamheten som den stora komplexa globala organisationen.

Oavsett i vilken situation eller sammanhang just ni befinner er, vilka utmaningar ni har eller mål ni satt upp så är just samarbetet och teamwork en avgörande faktor för att lyckas.


Här finns stora möjligheter att med just en fungerande teamutveckling skaffa sig en stark och hållbar konkurrensfördel.

”Not finance. Not strategy. Not technology. It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare.”

Patrick Lencioni