Förändringsledning & Coaching
Vare sig det gäller samarbete, kultur eller ledarskap så är förändringsledning och coaching suveräna verktyg och angreppssätt för att tydliggöra nuläget, sätta mål och sen även konkretisera och genomföra önskad förändring och utveckling.

Samarbete
Ofta fungerar ordet samarbete som ett samlingsbegrepp för just samarbete, samverkan, samordning, samråd, samspel, kolaboration och teamarbete.
Oavsett typ av samarbete och om det är tillfälligt eller fast, nytt eller gammalt, stort eller litet, fungerande eller dysfunktionellt, så finns ett antal grundläggande bitar att jobba med och utveckla för att få till det riktigt välfungerande och då även börja nyttja den fulla potentialen.

– Kultur
Kultur handlar enkelt uttryckt om de gemensamma attityderna, värderingarna, synsätten, uppfattningarna och beteendena.
Och oavsett var i detta den aktuella utmaningen ligger så behöver man komma fram till en ärlig och osminkad insikt om hur det faktiskt ligger till och fungerar i den egna verksamheten. Därifrån finns sen alla möjligheter att jobba med och odla fram den kultur man verkligen vill ha.

Ledarskap
Inom ledarskap finns oändligt mycket teorier, tyckanden, sanningar och modeller. Och vi behöver nog släppa bilden av att det skulle finnas ett sant och rätt sätt att leda, och istället landa i att olika typer av ledarskap kan vara olika användbara och effektiva i olika situationer och sammanhang.
Men oavsett vad vi bestyckar våra verktygslådor med som ledare behöver vi bli medvetna om och förstå hur vi själv fungerar och uppfattas. Och även här finns alla möjligheter att utvecklas och växa både som person och ledare.

Upplägg
Ett upplägg innebär helt enkelt ett överenskommet antal träffar under en överenskommen period.
Denna perioden kan vara allt från 3 månader och uppåt, beroende på omfattning, behov, situation, förutsättningar och önskad effekt.
Själva träffarna kan läggas upp och anpassas på flera olika sätt och kan med utgångspunkten i coaching innehålla flera olika bitar så som bland annat facilitering, workshops, rådgivning och utbildningsmoment.

Diagnostik
Precis som med all förändring finns även här ett stort värde i att definiera utgångsläget för att därifrån kunna sätta mål, lägga strategi och jobba framåt.
Det finns många verktyg på marknaden för att mäta och bedöma team och grupper. Vissa verktyg riktas mot individen och ger alltså en bild av de ingående delarna i gruppen, medans andra verktyg riktar sig till teamet som ett system.
Jag samarbetar med Team Coaching International och kan därigenom erbjuda 4 diagnostikverktyg som ger en tydlig och bra utgångspunkt för vidare utvecklingsarbete.
Det mest använda verktyget Team Diagnostic™ är ett unikt och effektivt verktyg som har används av tusentals team världen över.

Grupp vs Team
Det kan vara bra att här även känna till att benämningarna Grupp och Team brukar användas för olika saker i dessa sammanhang.
Grupp kan förklaras som ett antal individer samlade kring något gemensamt, men oberoende av varandra.
Ett team däremot kan beskrivas som ett antal individer samlade just för ett gemensamt syfte och mål. Mellan teamets medlemmar finns även ett beroende för att målet ska kunna uppnås.
Exempel från idrottsvärlden skulle kunna vara friidrottstruppen som en grupp, och fotbollslaget som ett team.

Jag följer International Coach Federations etiska riktlinjer samt använder mig av en Coachöverenskommelse / Teamcoachöverenskommelse.